REGULAMIN

REGULAMIN 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, został przyjęty dla Shadow Lines Marta Szuter z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Ludwika Spyry 33, 43-196 Mikołów, w ramach, której prowadzi Salon kosmetologii estetycznej w Zabrzu przy ul. Opolskiej 19 oraz dla MedPhilosophy Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Lompy 41, 41-806, NIP: 6482810633. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS pod numerem KRS: : 0000981750, NIP: 6482810633. 
 1. Gabinet SHADOWLINES powiązany jest ze stroną internetową: www.shadowlines.pl, kontem na Facebooku: SHADOW LINES Makijaż permanentny, Kosmetologia Estetyczna Marta Szuter, kontem na Instagramie @shadowlinespl , kontem na Tiktok Ustarzezbione oraz adresem e-mail: kontakt@shadowlines.pl. Partnerem buisnessowym i strategicznym jest spółka z o.o MedPhilosophy
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu bez konieczności jego podpisania. Każdy Klient jest zobowiązany stosować się wprost do jego postanowień od momentu dokonania rezerwacji zabiegu.
 4. Gabinet SHADOWLINES udziela kompleksowych świadczeń kosmetologicznych oraz estetycznych mających na celu poprawę wyglądu – w zakresie medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej.
 5. W Salonie usługi świadczone są od poniedziałku do piątku, przy czym godziny otwarcia Salonu nie są sztywno określone. Salon czynny jest w godzinach wykonywania – umówionych – zabiegów. 
 6. W Salonie istnieje możliwość dokonania zakupu Voucherów z wykorzystaniem na Zabiegi. 
 7. Szczegółowy opis wszystkich Zabiegów wykonywanych w Salonie dostępny jest w siedzibie Salonu, a także w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) przypisanych dla działalności właściciela Salonu. Ponadto, wszelkich informacji na temat oferty udziela personel Salonu. 
 8. Ceny dostępnych Zabiegów zostały szczegółowo opisane w cenniku i nie są ofertą handlową, wobec czego mogą ulec zmianie.
 9. Podane ceny Zabiegów są cenami orientacyjnymi – ustalane są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności, odpowiedzialności a także czasu wykonywanego Zabiegu oraz doprecyzowane są podczas kwalifikacji Klienta do Zabiegu.
 10. Właściciel Salonu zastrzega możliwość zmiany cen, o czym poinformuje Klientów poprzez ich ujawnienie w cenniku a także portalach społecznościowy Facebook/Intagram. W przypadku zmiany cen pomiędzy dokonaniem przez Klienta rezerwacji a wykonaniem Zabiegu, Klient zostanie poinformowany o zmianie przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu. 
 11. Za wykonane Zabiegi płatności można dokonywać gotówką lub kartą w siedzibie Salonu. Jeśli na zabieg ma zostać wystawiona faktura VAT prosimy o informację przed wykonaniem zabiegu i dokonaniem płatności. 
 12. Klientem Salonu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba wykonująca Zabieg po przeprowadzeniu konsultacji z Klientem może odmówić wykonania Zabiegu bez podania uzasadnionych przyczyn. 
 13. Osoba wykonująca Zabieg ma prawo odmowy wykonania Zabiegu w sytuacji gdy zarezerwowany termin ma na celu poprawę efektów Zabiegu wykonanego w innym Salonie. W opisanej sytuacji, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Salonu. W przypadku gdy Klient pomiędzy zarezerwowaniem terminu na poprawę efektów Zabiegu wykonanego w inny Salonie, przystąpił do zabiegu – przed zabiegiem w Salonie SHADOWLINES osoba wykonująca Zabieg ma również prawo odmówić wykonania Zabiegu. W opisanej sytuacji, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Salonu.
 14. Warunkiem wykonania Zabiegu w przypadku wcześniejszego – nieprawidłowo wykonanego – Zabiegu w innym Salonie  jest umówienie się na konsultację lub przesłanie dokumentacji fotograficznej w celu oceny oraz podjęcia decyzji co do możliwości przeprowadzenia naprawczego Zabiegu. 
 15. Zabrania się filmowania na terenie Salonu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Salonu.
 16. Klienci Salonu ponoszą odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 17. Salon ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru na terenie Salonu.
 18. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 19. Promocje i rabaty oferowane przez Salon nie podlegają łączeniu.
 20. W pomieszczeniach zabiegowych Salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 21. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zabiegu Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

 • 2

Wizyty w towarzystwie

 1. Sugeruje się nie przychodzić na zabiegi z dziećmi. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Salon ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawienie dzieci w Salonie bez opieki.
 2. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 3. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. 
 4. W razie wizyty w Salonie z osobą towarzyszącą, osoba towarzysząca nie powinna przebywać w pomieszczeniu zabiegowym. 
 • 3

Rezerwacje i anulowanie wizyt 

 1. Klienci mogą dokonywać rezerwacji Zabiegów telefonicznie pod numerem tel. 505160086 , za pośrednictwem aplikacji Facebook, Instagram lub osobiście.
 2. W razie nieodebrania telefonu przeznaczonego do rezerwacji terminu Zabiegu, personel Salonu dołoży wszelkich starań aby oddzwonić w pierwszym możliwym terminie. 
 3. Na 2 dni przed umówioną wizytą wysyłane jest do Klienta – za pomocą wiadomości lub sms – powiadomienie przypominające o terminie wizyty.
 4. W razie rezerwacji kilku Zabiegów w danym dniu Klient zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia na pierwszą z wizyt Salon ma prawo nie zrealizować pozostałych zarezerwowanych zabiegów. 
 5. Salon zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w dostawie Internetu czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy wiadomości sms nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia Salonu.
 • 4
  Zasady zapisów
 1. Klient zobowiązany jest uiścić – w ciągu 48 h od dokonania zapisu na Zabieg – zadatek w wysokości 100, 00 zł na rachunek bankowy Salonu.
  35 1050 1634 1000 0092 4728 0549
  SHADOWLINES MARTA SZUTER W tytule wpisując KONSULTACJA
 2. Dla  potwierdzenia terminu szkolenia należy wpłacić ZADATEK na numer konta 47105012981000009032798275 Nazwa: MedPhilosophy  W tytule przelewu: SZKOLENIE oraz prosimy o wysłanie potwierdzenia  wraz z kontaktowym numerem telefonu celem ustalenia paragonu bądź faktury za zadatek.
 3. Zadatek o którym mowa w ust. 7 podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu. Każdy zabieg rozpoczynamy konsultacją zabiegową. W przypadku rezygnacji Klienta z Zabiegu zadatek nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Salonu. 
 1. W razie poinformowania przez Klienta najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego Zabiegu  o niemożności stawienia się na Zabieg, zgodnie z życzeniem Klienta Zabieg może zostać wykonany w innym umówionym terminie, a zadatek podlega przesunięciu na poczet planowanego Zabiegu. Niedochowanie terminu o którym mowa powyżej i chęć anulacji zarezerwowanego terminu Zabiegu powoduje, że zadatek nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Salonu.
 2. W przypadku spóźnienia Klienta do 15minut na wykonanie Zabiegu, osoba wykonująca Zabieg ma prawo odmówić wykonania Zabiegu lub zmienić jego formę ze względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji w której Klient w trakcie wykonywania Zabiegu decyduje się na inny Zabieg niż zaplanowany. 
 3. W przypadku znacznego spóźnienia Klienta powyżej 15 minut Klient musi liczyć się z odmową wykonania Zabiegu. Zadatek nie podlega zwrotowi w sytuacji opisanej w zdaniu wcześniejszym.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego Zabiegu do 24 godzin przed jego terminem lub w sytuacjach losowych w dniu zarezerwowanej wizyty. 
 5. Salon zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania Zabiegu, jeśli spotka się z niestosownym, wulgarnym zachowaniem Klienta.
 • 5

Przeciwwskazania do zabiegów oraz działania niepożądane

 1. Przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu – Specjalista  wykonujący Zabieg przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu. 
 2. Każdy Klient, w stosunku u którego jest planowany  Zabieg musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnymi wskazaniami do danego Zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzi brak przeciwwskazań do wykonania wybranego Zabiegu, Zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klient przed rozpoczęciem Zabiegu ma obowiązek powiadomienia Specjalisty o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia Zabiegu, w związku z czym – w tym celu zobowiązany jest wypełnić ankietę dot. stanu zdrowia.
 4. Podczas każdej wizyty jeżeli wykonywany jest nowy Zabieg Klient, który miał wcześniej wykonywane inne Zabiegi również zobowiązany jest zapoznać się z przeciwwskazaniami do Zabiegu oraz pisemnie potwierdzić ich brak. 
 5. Klient przed rozpoczęciem Zabiegu może zostać poproszony o ściągnięcie biżuterii. 
 6. Po przeprowadzonym Zabiegu, Klient zostaje poinformowany o wszelkich zaleceniach do których zobowiązany jest stosować się. 
 7. Zatajenie przez Klienta jakichkolwiek przeciwwskazań o których mowa w ust. 2 skutkuje brakiem odpowiedzialności Specjalisty wykonującego Zabieg za wszelkie powikłania mogące wystąpić po Zabiegu. W razie nie poinformowania przez Klienta o przeciwskazaniach o których mowa w ust. 2 Salon a prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji. 
 • 6

Obowiązek wypełnienia dokumentacji

 1. Ze względów zdrowotnych, Klient podczas każdej wizyty zobowiązany jest zapoznać się i podpisać Informację o Zabiegu, Informację o występujących przeciwwskazaniach do wykonania Zabiegu, zaleceniach po przeprowadzonym Zabiegu, zgodę na wykonanie Zabiegu. Klient zobowiązany jest także zapoznać się i podpisać zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku oraz klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO). 
 2. Salon zastrzega sobie prawo do udzielenia odmowy wykonania Zabiegu w przypadku nie wypełnienia przez Klienta dokumentów o których mowa w ust. 1.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowości i prawdziwość informacji zawartych w dokumentach ponosi Klient.
 4. Salon może odmówić wykonania Zabiegu, jeżeli w ocenie Specjalisty stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
 5. W sytuacji opisanej powyżej Klientowi nie przysługuje roszczenie o wykonanie Zabiegu. 
 6. Jeśli Salon odmówi wykonania Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi wypełnienia i podpisania dokumentów o których mowa  w ust. 1., zatai przeciwwskazania do wykonania Zabiegu, które zostaną ujawnione przez Salon przed lub w trakcie zabiegu, Klient jest zobowiązany pokryć koszt Zabiegu. 
 • 7

Procedury wykonywanych Zabiegów

 1. Salon gwarantuje wykonanie Zabiegów w najwyższym standardzie według najszerszej wiedzy i umiejętności.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt Zabiegów wykonywanych w Salonie zależy od indywidualnych cech organizmu, biochemii, kondycji skóry oraz wieku Klienta i nie może być gwarantowany przez Salon.
 3. W celu prowadzenia jak najlepszej dokumentacji postępujących efektów, w Salonie wykonywane są zdjęcia stref poddawanych Zabiegom. Są one kluczowe do rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 4. Wykonujący Zabieg zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania Zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych, innych chorób zakaźnych lub złego samopoczucia Klienta. 
 5. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 6. Każdorazowo po przeprowadzonym Zabiegu porządkowane jest stanowisko pracy.
 7. W Salonie stosuje się tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w Salonie kosmetycznym.
 8. Wszystkie procedury są dodatkowo opisane w zgodzie zabiegowej.

 • 8

Vouchery

 1. Kupon upominkowy zwany także Voucherem jest:
 1. bonem na Zabieg z oferty Salonu, 
 2. wystawiany na określoną kwotę przyporządkowaną dla wartości określonego Zabiegu lub na określoną usługę,
 3. nabyty przez zamawiającego dla osoby trzeciej zwanej dalej obdarowanym.
 1. Płatność Voucher może nastąpić gotówką, kartą  lub przelewem na rachunek bankowy Salonu. 
 2. Voucher upoważnia do skorzystania z usług w Salonie zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera.
 3. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu – w tym okresie należy wykorzystać go poprzez skorzystanie z Zabiegów dostępnych w ofercie Salonu. 
 4. Po upływie terminu ważności Voucher lub jego niewykorzystana wartość w całości lub w części ulega utracie.
 5. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od ilości wykupionych usług lub podanej kwoty na voucherze.
 6. Osoba obdarowana Voucherem zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty zgodnie z zapisami dot. rezerwacji i anulowania wizyt o którym mowa w § 3 Regulaminu.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość z wykorzystanego Zabiegu.
 8. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość Zabiegu z którego chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.
 9. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. Integralną częścią realizacji Voucherów jest niniejszy Regulamin. Podczas zakupu Vouchera zamawiający oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 12. Fakt, że obdarowany nie jest bezpośrednio dokonującym zakupu nie zwalnia go z zapoznania się z Regulaminem przed zrealizowaniem Vouchera.
 • 9

Reklamacje 

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji od wykonanego Zabiegu w terminach:
 1. 14 dni –  liczonych od upływu 4 tygodni od zabiegu makijażu permanentnego,
 2. 14 dni – liczonych od upływu 6 tygodni od zabiegu modelowania ust
 3. 1,5 miesiąca do 2,5 miesiąca od wykonania Zabiegu implantacji Nici PDO oraz stymulatorów tkankowych
 4. 14 dni – liczonych od kontroli (która odbywa się w ciągu 14 dni od Zabiegu) w przypadku wykonania Zabiegu toksyną botulinową,
 5. 1 miesiąca – od wykonania Zabiegu wolumetrii. 
 1. Zróżnicowanie terminów reklamacji o których mowa powyżej jest podyktowane koniecznością upływu wymaganego okresu od wykonania poszczególnych Zabiegów dla uwidocznienia prawidłowego efektu Zabiegu. 
 2. Terminy o których mowa w ust. 1 nie dotyczą sytuacji, w której po wykonanym Zabiegu występują powikłania lub błędy skutkujące zagrożeniem życia lub zdrowia Klienta.
 3. W Zabiegach w których wymagana jest konsultacja po Zabiegu lub ponowne przeprowadzenie Zabiegu – brak umówienia się na konsultację lub dodatkowy Zabieg, może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji. 
 4. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie.
 5. Zgłoszona reklamacja w terminie późniejszym niż ten o którym mowa w ust. 1. nie zostanie uwzględniona.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 7. Przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczącej osiągniętych efektów, Salon może odwoływać się do dokumentacji zdjęciowej prowadzonej w trakcie serii zabiegowej jak również dokumentacji zabiegowej. 
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Salon – Klient zostanie poinformowany. 
 9. Określenie niezgodności Zabiegu z umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt końcowy widoczny jest po dokonaniu serii lub cyklu Zabiegów.
 • 10

 SKLEP INTERNETOWY

Regulamin, którego przestrzeganie przez Użytkownika jest konieczne do korzystania ze sklepu internetowego. Sklep Internetowy www.shadowlines.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 1. Sklep internetowy to platforma internetowa prowadzona przez usługodawcę dostępna pod adresem elektronicznym www.shadowlines.pl za pośrednictwem której użytkownik może uzyskać informacje o towarach i usługach oferowanych przez sprzedającego oraz kupić te towary i usługi. Użytkownikiem jest rozumiana każda osoba, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu sklepu internetowego www.shadowlines.pl 
 2. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, szkolenie online, webinar, konsultacja online lub ebook stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 3. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczone klientowi po zakupie w postaci cyfrowej np. kod vouchera, kod rabatowy, materiały udostępnione w ramach szkoleń online. W przypadku konsumenta i przedsiębiorcy indywidualnego warunkiem otrzymania dostępu do treści cyfrowej bezpośrednio po zakupie jest złożenie żądania rozpoczęcia spełnienia świadczenia podlegającemu na dostarczeniu treści cyfrowej przed upływem ustawowego terminu od odstąpienia od umowy na skutek którego konsument i przedsiębiorca indywidualny tracą prawo odstąpienia od umowy.
 4. Szkolenie on-line jest to usługa odpłatna oferowana przez sklep internetowy SHADOWLINES.PL na którą składają się elektroniczne materiały, zgody zabiegowe w formacie PDF, wideo zawierające wykłady i zdjęcia. Dokumenty elektroniczne które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia czwarty luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik ustaw z 2022 rok poz. 2509). Będą one udostępniane do odtwarzania za pośrednictwem konta użytkownika na okres trzech miesięcy od daty zakupu w trybie umożliwiającym w ww. okresie dowolną elastyczną organizację czasowo nauki dostosowane do własnych potrzeb i możliwości klienta na korzystanie z których licencji udziela sprzedający na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 5. Konto użytkownika – panel dostępny z poziomu sklepu internetowego zawierające zbiór informacji dotyczącej danego użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży przechowywanych w systemie teleinformatycznym usługodawcy z wykorzystaniem którego użytkownik może składać zamówienia zawierać umowy sprzedaży korzystać ze szkoleń przeglądać dotychczasowe zamówienia uruchomiony na jego rzecz przez usługodawcę po dokonaniu przez użytkownika rejestracji użytkownika w sklepie internetowym. Do rejestracji potrzebne jest Hasło, którym jest ciąg znaków alfanumerycznych ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji w sklepie internetowym. 
 6. Sprzedający – MedPhilosophy Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Lompy 41, 41-806, NIP: 6482810633. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS pod numerem KRS: : 0000981750, NIP: 6482810633. 
 7. Umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy użytkownikiem a sprzedającym na zasadach określonych w tym regulaminie obejmujące zakup towarów szkoleń lub innych usług dostarczenia treści cyfrowych od sprzedającego. 

7.1 Korzystanie ze sklepu internetowego jest dla użytkownika bezpłatny i dobrowolne oraz wymaga od użytkownika posiadanie urządzenia zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej a także dostępu do Internetu minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz złącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. A także włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookie

7.2 W celu rejestracji konta oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej. 

7.2.1 Rejestracja konta wymaga złożenia przez użytkownika oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności oraz ich zaakceptowania a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Osobowych użytkownika przez usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia konta użytkownika.
7.3 Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym poprzez zgłoszenie z żądania usunięcia złożonego przez siebie konta przy czy rozwiązanie umowy o świadczenie usługi w tym trybie dla klienta jest równoznaczne z natychmiastową utratą praw do korzystania z funkcjonalności konta użytkownika, w tym do korzystania z zakupionych szkole niezależnie od ich ważności w (niewykorzystanego okresu dostępności).

7.3.1 Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczone usługi w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu gdy użytkownik pomimo skierowania do niego wydzwania nie na zaprzestanie naruszeń wyznaczonym terminie nie krótszym niż trzy dni rozwiązanie umowy o świadczenie usługi w trybie o którym mowa w poprzednim zdaniu jest dla klienta równoznaczne z natychmiastową utratą praw do korzystania funkcjonalności konta użytkownika w tym do korzystania z zakupionych szkole niezależnie od ich ważności.

 1. Ceny w sklepie internetowym zamieszczone przy danym towarze szkoleniu lub innych usługę dostarczenia treści cyfrowych stanowią ceny brutto wyrażona w złotych polskich PLN i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów szkolenie innych usług dostarczenia treści cyfrowych oferowanych sklepie internetowym wprowadzania i wycofywania nowych towarów szkoleń innych usług dostarczenia treści cyfrowych zwłaszcza w razie dezaktualizacji ich treści w związku z tą postępy w zakresie wiedzy medycznej lub technologii a także do przeprowadzenia promocji i udzielania rabatów. 
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary. W ramach zakupu Produktów, Klient może dokonać płatności za pomocą PayU, które umożliwia płatność poprzez: blik, przelew online, płatność kartą, google pay.
 3. Aktualne dostępne formy płatności dla danej transakcji prezentowane są w koszyku lista dostępnych form płatności zależy od zawartości Koszyka klient który wybrał formę płatności online blik lub ekspresowy przelew bankowy zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony towar szkolenie lub inne usługi dostarczania treści cyfrowych najpóźniej w ciągu jednego dnia kalendarzowego z uwzględnieniem sobót niedziel oraz dni ustawowo wolny od pracy. Klient który jako forma płatności wybrał płatność formie rad za pośrednictwem systemu płatności Itp i zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat udzielanych za pośrednictwem Internetu na później przeciągu jednego dnia kalendarzowego uwzględnieniem sobót niedziel oraz dni ustawowo wolny od pracy. W razie niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt. powyżej sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności sprzedający prześlę klientowi na nośniku oświadczenie odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 942 Kodeksu cywilnego. 
 4. W przypadku szkoleń i innych usług dostarczania treści cyfrowych wysyłkę treści cyfrowych do pobrania lub udzielenie dostępu on-line do danego szkolenia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności chyba, że inaczej zaznaczone w opisie danego szkolenia lub produktu zawierającego treści cyfrowe dostawa zakupionych szkoleń i produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się nieodpłatnie w ramach usługi utrzymania konta klienta.
  11.1 Czas realizacji jest zależny od wpłaty za zakupiony produkt cyfrowy. Po potwierdzeniu płatności będzie on dostępny w zakładce Moje szkolenia/Moje produkty. Maksymalnie wynosi on 3dni robocze. 

11.2 Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem, Usługobiorca zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu możliwości podjęcia decyzji o częściowej jego realizacji.
11.3 Początek biegu terminu realizacji liczy się:

 1. a) Płatność przelewem, płatność elektroniczna lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 W ramach zakupionego szkolenia klient, który dokonał zakupu szkolenia nabywa obok certyfikatu uczestnictwa prawo dostępu czyli licencję do elektronicznych materiał wideo zawierających wykłady zdjęcia i dokumenty elektroniczne które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To jest dziennik ustaw z 2022 roku poz. 2509 dalej określane jako materiały. Licencja na te materiały, o których mowa obejmuje wyłącznie indywidualne prawo nabywcy szkolenie do odtwarzania materiału za pośrednictwem konta użytkownika i obejmuje okres trzech miesięcy od daty zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że wszelkie materiały zapewniene mu w ramach zakupiony szkoleń stanowią wyłączną Własność intelektualną sprzedającego bądź innych właściwych podmiotów z którymi sprzedający zawarł stosowne umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 • Użytkownik zobowiązuje się wykorzystać powierzonym mu materiały i zawarte w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody sprzedającego. 

10.1 W razie naruszenia postanowień Regulaminu dotyczących praw własności intelektualnej sprzedający może dochodzić od użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikły z tego naruszenia sprzedający informuję również że bezprawne wykorzystanie treści objętych prawami autorskimi może stanowić podstawę do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

10.2 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania materiałów dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. nośników pamięci, dyktafonu, mp3, telefonów,  i kamer bez uprzedniej zgody organizatora. Trwały nośnik to materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi(kupującemu) przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób uniemożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celu w jakim te informacje służą i które pozwalają na otworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci np. dokument wersji papierowej wiadomość e-mail. 

10.3 Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane na szkoleniu informacje, w tym materiały, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji osobom trzecim.

10.4 Sprzedający przykłada dużą wagę do przysługujących mu praw własności intelektualnej wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy sklepu internetowego jego domeny strony internetowej a także do treści w tym formularzy, logotypów, zdjęć, materiałów wideo zamieszczonych w sklepie internetowym i udostępnionych w ramach szkoleń przysługują sprzedającemu a ich bezprawne wykorzystanie może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

 1. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony na dane imienne klienta w języku polskim dostępny do samodzielnego pobrania przez klienta za posty pośrednictwem konta użytkownika w zakładce moje certyfikaty formie elektronicznego dokumentu PDF.
 2. Odstąpienie – konsument oraz przedsiębiorca indywidualny który zawarł zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar od objęcia towarów posiadanie przez konsumenta przedsiębiorcy indywidualnego lub wskazany przez nich osobę trzecią niż przewoźnika, w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów które są dostarczone osobno partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego towaru partii lub części. Natomiast dla pozostałych umów sprzedaży od dnia jej zawarcia. Konsument oraz przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez złożenie sprzedającemu oświadczenia o  odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie lub na adres kontakt@shadowlines.pl ; biuro@medphilosophy.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem 14dni. Zwrot pieniędzy nastąpi jedynie w momencie, kiedy szkolenie online, produkt cyfrowy, zgody zabiegowe etc.  nie zostanie otwarte w zakładce moje produkty/moje szkolenia, czego sprawdzenie nastąpi przez opiekuna strony. 

12.1 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi ani Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, co zostało potwierdzone przez konsumenta w klauzuli przy zakupie towaru cyfrowego. 

 1. Wszelkie reklamacje związane z nabytym towarem, szkoleniem lub innymi usługami sprzedającego lub realizacją umowy sprzedaży klienci mogą składać w dowolnej formie w tym na adres poczty elektronicznej sprzedającego kontakt@shadowlines.pl lub biuro@medphilosophy.pl 

Reklamacja powinna zawierać dane klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako klienta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
13.1 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
13.2 Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania, anulowania Zamówienia, negatywnego rozpatrzenia reklamacji, w sytuacji gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługodawca poinformuje w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail o przyczynach anulowania Zamówienia.

 1. Ochrona danych Osobowych – dane klientów przetwarzane są w celu prowadzenia sklepu internetowego w tym prowadzenia konta użytkownika, przyjmowania i realizacji zamówień oraz celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej, jeśli klient wyrazi na to zgodę. Szczegółowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych użytkowników korzystających ze sklepu internetowego określa politykę prywatności serwisu sklepu internetowego. 

Zapisy końcowe 

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu w Regulamin, cennik Zabiegów i certyfikaty uzyskane przez właściciela Salonu oraz inne osoby z którymi współpracuje. 
 2. Salon przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (Dz.U.UE.L.2018.127.2 t.j.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
 3. Salon używa danych wyłącznie do kontaktu z Klientami i gwarantuje, że nie będzie ich nadużywał, zarówno w przypadku sms, jak i wiadomości e-mail.
 4. Regulamin Salonu jest opublikowany na stronie www.shadowlines.pl, w wyróżnionej relacji na instagramie “REGULAMIN” oraz w przypiętym poście na facebook.com/shadowlinespl
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2017r. / regulamin sklepu 20.03.2024r.
 7. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie Salonu będą rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów oraz SHADOWLINES wraz ze spółką partnerską MEDPHILOSOPHY SP z O.o.
 8. Właściciel Salonu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Salon określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla klienta.
 9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.